naciol

22 teksty – auto­rem jest na­ciol.

Myśle­nie jest jak wódka - pot­ra­fi ba­wić, lecz zbyt duża ilość mie­sza w głowie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 maja 2013, 23:31

Naj­gor­sza po­moc, to ta da­wana na próżno... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 16 października 2012, 18:48

Każde­go dnia od­kry­wamy coś no­wego, zauważamy to, cze­go wcześniej nie dostrzegaliśmy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 czerwca 2012, 00:39

Ważne w miłości jest to, aby liczyć się z uczu­ciami ukocha­nej oso­by, a nie tyl­ko z tym, co widzi­my przez pryz­mat włas­ne­go "ja"

myśl
zebrała 37 fiszek • 9 kwietnia 2012, 20:08

Mu­simy być ot­warci na to co nam ofe­ruje życie, nie możemy za­mykać się przed światem - ludźmi. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 4 marca 2012, 17:05

Życie sta­je się piękne jeśli ma­my oso­by, którym to zawdzięczamy. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 5 lutego 2012, 12:23

Każdy po­pełnia błędy, bo nikt nie jest ideal­ny, jed­nakże nie każdy jest te­go świadomy. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 3 stycznia 2012, 00:11

Prawdą jest, że ludzie się nie zmieniają, ale zmieniają się ich poglądy pop­rzez doświad­cze­nia, które na­byli od roz­poczęcia życia. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 14 grudnia 2011, 19:05

Wszys­tko ma swój urok, tyl­ko trze­ba wie­dzieć, jak na to spojrzeć... 

myśl
zebrała 59 fiszek • 28 października 2011, 19:30

Życie to nie spraw­dzian, test czy pra­ca kla­sowa, którą można pop­ra­wić w wyz­naczo­nym terminie. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 11 października 2011, 18:49

naciol

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

naciol

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

16 czerwca 2012, 23:25naciol wy­powie­dział się w wątku Konkurs: no­wa naz­wa dla [...]